2016/03/02

Zakończenie projektu Kopernik4MDG / The end of Kopernik4MDG project

Po ponad roku pracy w grupie i kilku przerwach w projekcie, pragniemy oficjalnie zakończyć działalność Kopenik4MDG. W jego trakcie spróbowaliśmy uświadomić społeczność szkolną na temat życia na Globalnym Południu oraz prób rozwiązania panujących tam problemów. Zainspirowani przez fundację Gapminder i inicjatywę Organizacji Stanów Zjednoczonych (ONZ) i poprzez różne prezentacje, galerie i wystawy rozpowszechnialiśmy informacje na temat Milenijnych Celów Rozwoju. 

W tym momencie pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom projektu Kopernik4MDG za udział i wsparcie, a zwłaszcza dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, a także naszym nauczycielom opiekunom: p. Bartłomiejowi Kopaczyńskiemu i p. Marlenie Kurowskiej.

ONZ kontynuuje inicjatywę rozwoju w wielu kategoriach życia, poprzez wprowadzenie w 2015 roku 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs: Sustainable Development Goals). Dzięki Kopernik4MDG inicjatywy ONZ już nigdy nie będą obce społeczności naszej szkoły

____________________________________________________________________________

After over a year of group-working and some breaks in the project, we would love to officialy finish our Kopernik4MDG project. While working we've been trying to make the school society realise about the reality of life on Global South and trials to solve the problems in there. Inspired by the Gapminder foundation and United Nations' (UN) initiative and through presentations, galleries and stalls we've been spreading the idea and information about Millennium Development Goals.

Right now we want to thank to all the participants of the Kopernik4MDG project for taking part in and supporting us, especially to our teachers supervisors: dr Bartlomiej Kopaczynski and Mrs. Marlena Kurowska, and the front office of Secondary School No. 2 in Leszno.

The UN continue to widespread the initiative of development in various matters of life mainly through introducing the 17 Sustainable Development Goals (SDGs).


2015/10/18

ONZ: "Wyeliminujemy głód do 2030" / UN: "We'll get rid of hunger by 2030"post powstał na bazie artykułu ze strony gazeta.pl / post based on gazeta.pl article - LINK

"To pierwszy i najważniejszy z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych w tym roku przez ONZ [w ramach kontynuacji projektu Milenijnych Celów Rozwoju]. Będą też walczyć o to, żeby wszystkim mieszkańcom Ziemi był zapewniony dostęp do edukacji i ochrony zdrowia. Chcą też walczyć z nierównościami różnego rodzaju, promować rolę kobiet i dobre zarządzanie. [...]
Eksperci twierdzą, że koszty wdrożenia celów wyniosłyby od 3,5 do 5 bilionów dolarów rocznie przez 15 lat. To więcej niż PKB Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. By zdobyć środki, ONZ proponuje walkę z korupcją i zaangażowanie sektora prywatnego."

"[To get rid of hunger] is the first and the most important of 17 Sustainable Development Goals, introduced in 2015 by the UN [as a kind of continuation and development of their previous initiative, Millennium Development Goals]. The UN will fight for equal level and stage of life for all Earth citizens, for access to education and healthcare. They want to fight any inequalities, to promote women empowerment and management. [...] The experts say that costs of introducing the Goals to be effective would be reaching even from 3.5 to 5 trillion annually through the period of 15 years. This is way more than GDP of France, The Great Britain or Germany. To reach those resources, UN proposed to fight the corruption and engagement of private sector."2015/10/15

GOAL 7: Photos - PART I

Siódmy cel zakłada między innymi wprowadzenie do lokalnej polityki, programów mających na celu zachowanie zniszczeń w środowisku, które odbywają się w różnych skalach od globalnej do lokalnej. Wiemy, że w naszym kraju takie ustawy są, jednak ich egzekwowanie, to już inna kwestia.

Obecnym działaniem chcielibyśmy zwrócić uwagę naszej lokalnej społeczności – uczniów i rodziców, czyli mieszkańców na wszędobylskie śmietniska. Jest to problem dotykający każdego z nas, ponieważ to MY jesteśmy odpowiedzialni za takie, a nie inne zachowania. To MY wyrzucamy śmieci w lasach, czy w rowach przy drogach. To MY, nie potrafimy wyegzekwować wyrzucania papierów, puszek, butelek, czy plastików do specjalnych koszy od siebie nawzajem. W końcu, to MY powinniśmy zmienić nasze konsumpcyjne nastawienie.Zgodnie z powyższą treścią, naszym sposobem zaprezentowania Milenijnego Celu Rozwoju #7 - Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska, postanowiliśmy wykorzystać zdjęcia z okolic Leszna (i generalnie terenu Wielkopolski), które przedstawiają zaniedbanie, śmieci w lasach, przy drogach, w rowach, ukazującym brak odpowiedzialności i dbania o środowisko.

Our way to present the Millennium Development Goal #7 - To ensure environmental sustainability is to take photos in Leszno (and generally Greater Poland). Photos, which present negligence, trash in forests, by roads, in ditches. They are there so as to uncload lack of responsibility and caring for environment.

(Leszno, ul. Królowej Jadwigi / Leszno, Królowa Jadwiga Street)Hans Rosling: Bez paniki / Don't panic - End povertyNa stronie fundacji Gapminder - której zawdzięczamy pomysł na nasz projekt Kopernik 4 MDG, pojawił się filmik z wykładem w wykonaniu jej założyciela - Hansa Roslinga. Mówi on o postępie odnoszącym się do Milenijnego Celu Rozwoju nr 1 - Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu. Można go obejrzeć pod tym linkiem. Zachęcamy także do śledzenia Roslinga na Twitterze.

On the Gapminder foundation webpage - to which we're grateful for inspiration to start our Kopernik 4 MDG project - you can see the new lecture by its founder, Hans Rosling. He's talking there about the progress concerning Millennium Development Goal #1 - Eradicate Extreme Poverty and Hunger. You see it there after the jump. We strongly recommend to follow Hans Rosling on Twitter.